mahalaxmisevatrust.org

Category : Religious

संपूर्ण भारतभर श्रीदेवीचे ५१ शक्तिपी� े आहेत. त्यापैकी महाराष्ट्रात साडेतीन शक्तीपी� े आहेत. या पी� ांमध्ये कोल्हापूर, तुळजापूर, माहूर-वणी या पी� ांचा समावेश असून त्यामध्ये माहूर-वणी हे पूर्ण शक्तीपी� आहे.

Contact Details

Enquiry Form